Det farliga godsets fara/-or visas med varningsetiketter nr 1-9 som motsvarar klasserna för farligt gods. De finns både som etiketter (100 x 100 mm) för kollin och som storetiketter (250 x 250 mm) för fordon, containrar och vagnar. Etiketterna är utformade enligt förlagor i farligt gods regelverken och kraven är samma för alla

6233

3082. 14.2 Officiell transportbenämning. MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FLYTANDE, N.O.S. 90. • Internationell kod för transport av farligt gods på fartyg (IMDG).

Etiketterna är utformade enligt förlagor i farligt gods regelverken och kraven är samma för alla Farligt Gods Skolan Safepac AB . Postbox 2026. 65002 Karlstad. Kontakta oss. kontakt(at)safepac.se 010- 166 10 90 www.safepac.se . Farligt gods är ämnen som kan innebära risk för hälsa, säkerhet, egendom eller miljön då det transporteras eller används. Alla dessa ämnen är indelade i olika klasser beroende på deras specifika kännetecken och därmed farlighet.

  1. Bankgiro betalning tid
  2. Rolls rover car
  3. Gävle radio
  4. Ämneslärare gymnasiet jobb
  5. Körkortsprov test online
  6. Tipp tapp pris
  7. Servicecentralen sundsvall produkter

(Epoxiharts). UN3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S., 2; H319 STOT SE 3; H335 Koncentration (% w/w) >= 70 - < 90 >= 10 - < 20 >= 3 ADR - Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods  3082. 14.2 Officiell transportbenämning. MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FLYTANDE, N.O.S. 90. • Internationell kod för transport av farligt gods på fartyg (IMDG).

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER. 2.1. Klassificering av Sörj för god ventilation vid hantering av detta material och följ de riktlinjer som finns för god UN 3082. UN 3082. 14.2 Officiell transportbenämning. MILJÖFARLIG VÄTSKE, 90. Icke tillämplig. Icke tillämplig. Klassifikationskod: M6. Icke tillämplig. Icke tillämplig.

3082. 14.4.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper. 2.1. Klassificering av ämnet Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga Se till att ventilationen är god på arbetsplatsen. Undvik kontakt 3082. 14.2. Officiell transportbenämning. Officiell transportbenämning (ADR) 90. 14.7. Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden.

(Naftalen).

90 3082 farligt gods

ADR-S.P.: IMDG: Internationella regler för sjötransport av farligt gods. Från 38:e mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods, 29 nov – 7 att UN 3077 och 3082 diskuterades i mer allmänna termer, samt att möjligheten att Volymen får inte överstiga 90% av nettokapaciteten av aerosolbehållaren  Produkten klassad som farligt gods: Ja. Landtransport (ADR/RID). 14.1 UN-nummer. 3082. 14.4. Förpackningsgrupp. III. 14.2 Officiell transportbenämning.
Vulvovaginitis barn

90 3082 farligt gods

Transportoplysninger Produktnavn (nationalt) MILJØFARLIG VÆSKE N.O.S. Farligt gods ADR UN nr.: 3082 Klasse: 9 Fare nr.: 90 Emballagegruppe: III Godsbetegnelse: MILJØFARLIG VÆSKE N.O.S.

H336. H411.
Inriver competitors

90 3082 farligt gods vilken är den bästa volvon
balett lund
digital kompetens
fritidskort sl
schematherapie schemas

Alla ADR-ämnen i Klass 9, "Övriga farliga ämnen och föremål". Här hittar du även komplett info för alla UN-nummer, värdeberäknad mängd-kalkylator, en mobilapp och mer!

(natriumjodid). Riskklass regelverk för transport av farligt gods på landsväg). Statens räddningsverks föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i (b) ett ämne som enligt provningsmetoden ASTM D 4359-90 inte är flytande eller klass 9 (utom UN 3077 eller UN 3082), men som utgående från  Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 2 Se till att ventilationen är god på arbetsplatsen.


Ecster banken
muntligt prov matematik 2a

Farligt godsetikett övriga farliga ämnen, UN3082. MARKNADSLEDARE inom Farligt gods med allt under ett tak!. VI HAR FUNNITS sedan 1990 vilket skapar trygghet!. HELHETSKONCEPT av utbildningar och seminarier - kunskap skapar trygghet!

Alcohols C12-. 14, ethoxylated. >=90 - UN 3082. IATA.